GSM: 0888 973 953

e-mail: office@eanora.com

VIBER: 0888 973 953

обадете се за поръчка или за консултация

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). Използването на предлаганите от електронния магазин услуги е възможно само след като приемете и се съгласите с настоящите условия. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) от сайта www.baloni-decor.com  обработването на данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), е в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни спазваме всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Във връзка с предоставяните Услуги обработваме информация относно следните Субекти на данни:

физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;

физически лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане по телефона) или друга кореспонденция към www.baloni-decor.com

физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане) или друга кореспонденция, отправена към www.baloni-decor.com

Информация, която Вие предоставяте

 Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, които предоставяме. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните,  които ни трябват, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея – например:

Информация за плащане – включва име, телефон, адрес, метод на плащане.

Информация за доставка – включва име на получателя (може да е лице, различно ползвателя на акаунта), телефон, адрес, метод на доставка.

Специални категории/чувствителни данни. Услугите на www.baloni-decor.com и   не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез електронна поща или по телефона, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни като:

– данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

– документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

 Сайта не не ползв бисквити.

Законови задължения. Целите, свързани със спазване на законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

www.baloni-decor.comне предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвидените в закона случаи. Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

 Доставчици и подизпълнители

www.baloni-decor.comизползва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на www.baloni-decor.com и/или други потребители на Услугите.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

www.baloni-decor.com не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Отговорник по защита на данните на www.baloni-decor.com